Skip to main content

Izikhumbuzo ZaseThekwini

Njengoba inyanga ka Mandulo kuyinyanga yamagugu namasiko, isikhungo esibizwa ngokuthi i-South African National Society sivulele udede sifakela amalunga aso inselelo yokuthi bathwebule izithombe zezikhumbuzo kanye nezichuse eziseThekwini namaphethelo. Umphathizimali ke wale nhlangano u-Myra Boyes ube esezidlela amahlanganiso ngokuthi athwebule izithombe ezinhle ukubahlula bonke akade eqhudelana nabo.

Ngezansi ke izithombe zazo izikhumbuzo zika Boyes:

Diaz Memorial on Margaret Mncadi Avenue
Isikhumbuzo sika Diaz esiku Margaret Mncadi Avenue

Lesi sichuse sesikhumbuzo sika Diaz Memorial eduze ne-Durban Maritime Museum. Lesi sikhumbuzo safakwa ngoba kubungazwa itilosi lasezweni lase ”Portugal” ogama lakhe ngu- Bartolomeu Dias (Bartholomew Diaz), owayehola umkhankaso wase zwenekazi lase Afrika behamba ogwini ngonyaka ka 1488, kanti ke futhi waba ngowokuqala ukuhlola amazwe ezwenikazi laseAfrika ngaleyondlela wabe esevula imizila yasolwandle ebheke ezweni laseNdiya.

I –Mendi Memorial nayo itholakala e Ethekwini Maritime Museum. Lelitshe lesikhumbuzo lembulwe njenge ngxenye yosuku lwe Armed Forces ngonyaka ka 2017, kanti ke libungaza ikhulu lamadoda adlula emhlabeni kuminza umkhumbi wamasosha zibu 21 kwinyanga kaNhlolanja ngonyaka ka 1917. Ukuminza kuka Mendi kuthathwa njengesehlakalo esikhulu esikhathini sempi esahlakalela iNingizimu Afrika, kepha ke okunakakeli ngalesehlakalo ukuthi bebembalwa kakhulu abanti abazi ngalesehlakalo phambilini uma sekungcono manje.

Ngonyaka ka 1842 ngenyanga kaNhlaba, i-Royal Inniskilling Fusiliers, amasosha omgundatshani asezweni ”Ireland” atheleka echwebeni lakwaZulu eholwa umkhuzi wempi uCharlton Smith. Indawo yaseKhongela yayiphethwe amaBhunu, budebuduzane nje nekamu yamaNgisi, kuthe futhi ngobusuku phakathi nababili ngonyanga ka Nhlaba zingamaShumi Amabili nantathu ahlasela amaNgisi. Lendawo yayivikelwe kakhulu ke nokho ahluleka ancama amaNgisi ukunqoba, lokhu okwaze kwagcina kwenze uSmith wathumela uDick King ekutheni alubhekise eMakhanda ”Grahamstown” ukuthi ayolanda amabutho amanye azoqinisa kulamabutho ayesehluliwe amaNgisi, lokhu okwenza amaNgisi agcina enqobile.

The Dick King statue on Margaret Mncadi Avenue
Isichuse sika Dick King e Margaret Mncadi Avenue

Richard “Dick” King wabe engimuhwebu waseNgilandi eNatal ngonyaka ka 1842 ehweba ehamba ngehhashi. Abayizekayo bathi ezinsukwini eziyishumi esikhundleni sokuhamba indawo engama khilomitha ayishumi nesikhombisa ayisikhombisa yena wahamba angamakhulu ayisithupha neshimu nesikhombisa ngaphezulu ehlane, edabula imfula eyikhulu namashumi amabili ukuze asize amaNgisi ayevinjezelwe echwebeni lase Natali.

Isichuse esibungaza u-Dick Kick kanye nengqophamlando yehhashi lakhe sime sathi chu! kumgwaqo Margaret Mncadi Avenue. Lesi sichuse sibunjwe iciko lase Italy u-Adolfo Ascolo, kanti ke simiswe ngo Ncwaba zingu 14 ngonyaka ka 1915.

King Dinuzulu kaCetshwayo statue in King Dinuzulu Park
Isichuse sikaKing Dinuzulu kaCetshwayo esitholakala epaki eKing Dinuzulu

Ipaki i-King Dinizulu, eme ubuso nobuso nesikhungo sezemfundo ephakeme ebizwa ngokuthi Durban Institute of Technology, uzothola isichuse senkosi uDinuzulu kaCetshwayo, inkosi iqale ukuphatha ngonyaka ka 1884 kwaze kwafika isikhathi sokukhothama kwayo ngonyaka ka 1914. Lesichuse sibhekene naselichuse sika jikelele uLouis Botha owaziwa ngokubo usomswebu wezempi ngoku bandakanyeka kwakhe empini yombango yokuqala kanye nempi yesibili. Emva kwezimpi, uBotha ube esengena kwezombusazwe, wase eba ngumongameli wenyunyana yeNengizimu Afrika ngonyaka 1910.

Kuthe ngokuba abe ungqongqoshe, uBotha wabe esekhulula inkosi Dinuzulu ejele eyayiboshiwe, inkosi yayitholwe inecala lokuvukela umbuso esiswini njengotshwala nyonyaka ka1908 enyangeni ka Ndasa ngenxa yokuzibandakayo kwayo empini yaseSandlwana ”Bambatha Rebellion”. Noma yayihlezi ikhala ngokuba msulwa kwayo inkosi kepha yagwetshwa khona kunjalo inkosi igwetshwa iminyaka emine. UBotha wayekholelwa ke ukuthi umngani wakhe omdala akanikangwa ithuba kahle enkontili ukuze atshengise ubulungiswa kwakhe, wabe ke esemnika ushwele ukuba aphume ejele.

Jacobs concentration camp, circa 1902
Ikamu Jacobs concentration, circa 1902

Indawo abantu abaningi abanganalo ulwazi ngayo ibizwa nge-Jacobs Concentration Camp Memorial esegwaqeni uVoortrekker Road esendaweni e Bluff. Kuthe maphakathi nempi yesibili yabaseNgilande ”England” kanye nabase ”Dutch”, ekuthe ngokuhamba kwesikhathi amaNgisi asebenenzisa umthetho sisekelo wokushisa amasimu, kanye nemizi ukuze baqende amandla amabhunu ayesalwa bebavimbela ekutheni bathole ukudla nezidingongqangi. Lokhu kwashiya izingane nabantwana belambatha bengenazo izidingo zokuziphilisa la ababeqoqene khona ukuze bahlanganise imndeni yamaBhunu eyayisilahlakelene. lekamu yayingekho esimeni sokuthwala abantu abaningi ababeboshiwe. Kubantu abawu 3000 ababeboshiwe, abantu abangamashumi amane nesikhombisa bashona khona kuleli kamu, base bethunwa emangcwabeni ase-Jacobs Concentration Camp cemetery. Lek kamu kwaba ngeyokugcina kwaZulu ukuthi ivalwe ngoNhlolanja ka 1903.

Ikamu iVoortrekker Camp Memorial, ebekwe kwimpambana mgwaqo egwaqeni u Voortrekker Street kanye no-Thorn Road eKhongela, kanti ke ibungaza indawo okwakulwelwa kuyo impi yase Khongela, ngesikhathi sokulwa eThekwini kwaZulu Natal.

Sesiphetha nje kunesakhiwo esibazwe saba nesichuse esibungaza amasosha ashona empini yombango yamazwe yokuqala ”world war I”, cenotaph in Farewell Square lendawo ime eduze nehholo lase dolobheni ”City Hall”. Lesakhiwe simiswe ngonyaka ka1926, kanti side ngobude obungamamitha ayishumi nanye ukuya phezulu, saphinde sakhiwa ngohlobo oluthile lwetshe olubizwa ngokuthi ”granite” saba nombala ophuzi kanye nosibhakabhaka. Lesakhiwo sidwetshe izithombe zezingilosi ezimbili eziphakamisa ibutho eseliphangalele. Umbala walesakhiwo iwona owenza sidle amahlanga uma siqhathaniswa nezinye ngoba sehlukile. 

Ubuchule balesi sakhiwo buqhamuke emva kokuba kube nomqhudelwano ngonyaka ka1921, okwathi inkampani yase Kapa ebizwa nge-Cape Town architecture firm, Eagle, Pilington and McQueen yadla umhlanganiso ngokuqhamuka nesakhiwo esakhiwe ngobumba ”ceramic” olwalwakhiwa eNgilandi lakhiwa ngu-Poole Pottery.

Isithombe ngabakwa www.iol.co.za. Izithombe zezikhumbuzo nombungazo ngabakwa sanationalsociety.co.za. Isithombe senkambo yekamo i-Jacobs concentration zathwetshulwa ngabakwa nzhistory.govt.nz

Leave a Reply