Skip to main content

Ibhuloho le-Tollgate yaseThekwini (Ingxenye Yokuqala)

Ukubona uphawu lwe-Tollgate yaseThekwini uma ubuya ekuvakasheni kwakukwenza ubone ukuthi cha ususeduze nasekhaya. Isakhiwo sayo sodumo esitshekile (Lesi okuthiwa omusha akabe nesibindi sokugijima khona ebusuku) isona esasenza abantu babone njengophawu lokuthi balungiselele ukungena edolobheni. umbuzo ke uthi engabe igama lona lisukaphi?

Ngonyaka ka 1856, umgwaqo i-King Dinizulu Road (owawaziwa ngokuthi Berea Road) waba khona. Ekuqaleni wawukade ubizwa nge-New Pietermaritzburg Road, kanti ke wona wawuyindlela enqamulelayo futhi elula yokuya edolobheni. Okuyinkinga ngawo ukuthi wawunesihlabathi esithambile, okwakwenza kube nzima ukuhamba kuwo uma izulu lina ngenxa yodaka. Ilapho ke okwaphuma khona isinqumo sokuthi izimali ziyadingeka ukuze kukwazi ukuqinisa nokulungisa lomgwaqo.

Ekuqaleni umkhandlu wedolobha wawunqume ukuthi uzodayisa ingxenye ye-Market Square (manje esibizwa nge-the Town Gardens) bese kusetshenziswa inzuzo yayo ukulungisa umgwaqo, kodwa ke Ingqayi kahulumeni yakumisa lokho, ngokuthi iveze umbono wokuthi lomkhandlu wawungenawo Amandla okudayisa le ndawo.

Kwabe sekuphuma umbono wokuthi kusetshenziswe indawo yokukhokhela izimoto (toll) kulomgwaqo njengenye yezindlela zokwenza isikhwama sokuthi wakhiwe lomgwaqo, kodwa ke baningi abakuhlaba lokho. Abe-The Town Corporation bavotela ukuthi cha ingabekwa lendawo yokukhokhela izimoto, kodwa ke isigungu se-Durban County Council sakuhlaba sakuhlikiza lokho, kuthe mhla ziNhlanu enyangeni kaMbasa ngowezi 1855 lesi siphakamiso sasebenza.

Ngonyaka ka 1864 wabe usuqala umsebenzi wokuqinisa i-Berea Road, lo msebenzi wokwakhiwa kwalo waze waphothulwa ngokuphela kukanyaka ka 1866. Ukwakhiwa kwalomgwaqo kwabiza imali ecishe ilinganiselwe ku-£32,000, kwabe sekuthi isigungu se-the Town Council sazama ukuzuza lemali eyayisebenzile ngokuthi bathule umthethosisekelo owawuyindida obizwa nge-Toll Bill, wabe usubizwa nge-the Berea Road Toll Law, lo mthetho sisekelo wanika amandla umkhandlu ukuthi uqoqe izimali zama- toll iminyaka eyisikhombisa. Kanti ke le toll yayibiza (5 cents) kumuntu ohamba ngehhashi, bese kuba (25 cents) kumuntu owayehamba ngenqola edonswa izinkabi.

Ukwakhiwa kwe-Toll Gate kwaba ngonyaka ka 1866 kanye nokwakhiwa kwendlu yakhona, lapho ke umqaphi wayo uMnumnzane u-Henry Bird kanye nomndeni wakhe babezohlala khona. UMnumnzane u-Bird wayexhwalile, ngenxa yokuba sengozini eyamenza walahlekelwa imlenze yakhe yombili ngasikhathi esebenza ngama scaffolding lapho ayesebenza khona engusonkontileka e-Natal Mercury building. Ukuxhwala kwakhe kwakungasho lutho ngoba phela wayenodlebe, ekwazi ukuzwa abantu abangakhokhanga kodwa abazama ukweqa bengabonwa nemithwalo yabo.

Ngonyaka ka 1872, umthethosisekelo we-the Berea Road Toll Law ka 1866 washintshwa nge Durban Toll Law ka 1880. Lomthetho wawugunyaza Durban Corporation ukuthi ifake amanye ama tollgate eThekwini emgwaqeni uMngeni kanye noMbilo road, kanye elinye toll gate lona labe selifakwa eSydenham Road.

Ngomhlaka 25 ku Ndasa ngowezi 1901 lo mthetho waphelelwa isikhathi wabe usushiywa kanjalo wangabe ususasebenza. Nendlu yase toll gate nayo yadilizwa, kwabe sekuba ilapho ke iTheku lithola ukuphumula ngendaba yama-toll gate engasekho!

Izithombe ngabakwa citizen.co.za, molegenealogy.blogspot.com kanye nabakwa  www.fad.co.za

Leave a Reply