Skip to main content

Izindawo Zokugcina Amagugu Kanye Nokwamulekwa Kwabantu Kuzo

ENingizimu Afrika umlando wethu omningi ugcinwe eMitapweni yolwazi ”Libraries”, ezindaweni zokugcina umlando namagugu ”Musuems” kanye nase zinqolobaneni zomlando ”archives”. Lezinto kungaba izinto eziqoqwe izindawo zokugcina umlando kanye nemibhalo egcinwe kuma archives. Ubhubhane, uKhuvethe ”Covid-19” iyiveze obala imbuzo ekhona mayelana nokuthi ngobani abalulelwe isandla ekungeneni ezindaweni noma ezikhungweni zamasiko nokugcina umlando. Kepha le nkinga yokungena komtakabani kuphela kulezi zikhungo zamagugu akusiyona into eqala manje, indaba endala.

Kusukela kudala ngeminyaka yama-1990, ngaphambi nje kancane kokuthi kuphume uhulumeni wobandlululo, zonke izindawo zokugcina umlando eNingizimu Afrika bezibekwe emadolobehni amakhulu la okwaziwa kahle khona ukuthi isandla asilulelwe wonke umuntu ukuba azisebenzise, ikakhulukazi kulabantu abahlala ezindaweni zasemaphandleni. Okuqaphelekayo ngalezindawo nezikhungo ”Declared Cultural Institutions” (DCIs) zokugcina umlando ukuthi zigxile kakhulu emasikweni abaMhlophe, emlandweni wabo kanye nakumagugu abo abasuka nawo phesheya kwezilwandle. Kusuka kuguqe ubandlululo eNingizimu Afrika miningi imzamo esiyenziwe ukuthi lezi zikhungo zibe nezinto  ezitshengisa imvelaphi nomlando wabantu abamnyama lapha njengoba kuyibo abaningi kakhulu kuleli, le mizamo yenzelwa ukuthi umlando wakuleli ubekhona kulezi zikhungo zomlando namagugu njengoba ngaphambilini bebencishiwe lelo thuba. Lokhu kusho ukuthi nabo abaMpisholo sebenalo ithuba lokungena kulezi zindawo ngenkululeko, kanti ke nomlando wabo kanye namasiko avezwe ngalendlela ayiyo ayi ngalendlela abaMhlophe ababecabangela ukuthi bayiyo. Imiphumela yalokhu ke ibonakala ngokuthi sekukhona izikhungo zokugcina umlando namagugu ezifana no Lwandle Migrant Labour Museum kanye ne  Mpumalanga Heritage Museum engaphansi kwe-Durban Local History Museums.

Izindlela Zobuchwepheshe Zokuthola ulwazi Olugcinwe Kwizigcina Magugu?

Esikhathi sesimanje izinto eziningi sezenziwa ngendlela yokwenza izinto zibelula yobuchwepheshe ”digital”, kanti ke nakulendaba yezikhungo zokugcina umlando ”museums” kubonakala kuyisisombululo ukuthi kusetshenziswe yona ”digitisation” ukuqinisekisa ukuthi wonke umuntu uyakwazi ukufinyelela ezindaweni zokugcina umlando. Kodwa ke lokhu akusho ukuthi azikho izinselelo zakhona, kwazise phela akukho soka elingenasici. Kuningi okumele kuqaphelwe uma kuzovezwa izinto eziqoqiwe ezingomlando namagugu kithi bhusende nje ”digitising and putting physical collections online”.

Okokuqala nje kudingeka iziNcithabuchopho noSolwazi abazi ngazo ukuze zizokwazi ukufakwa lezinto, akugcini lapho, kudingeka nabanye abasebenzi abazofaka isandla ukuze konke kuhambe kahle. Uma sekuqedwe ukuthi ziphanyekwe, kudingeka kufakwe ”metadata” ngaphezulu okwenzela ukuthi uma kukhona umuntu ozibhekayo mhlambe ngokusebenzisa ubuchweshe ngomakhala ekhukhwini ”digitally searchable” kube lula kuye, emuva kwalokho kumele kubhekwe uhlu olusesimweni (collections management system) khona kuzoba lula ukuthi wonke umuntu asine azibethele, kungabi bikho ovaleleka ngaphandle. Konke ke lokhu kunesikhathi esichithwa kusona, kunjalo nje kudla ephaketheni kuyabiza ukwenza uhlelo olufana nalolu. Ngoba phela ngokuhamba kwesikhathi kumele kuvuselelwe kuphinde kushintshwe nendlela okwenziwa ngayo ngokucabanga okusha kwalezikhungo ngoba zihlale zihlale zishintshe ukwenza.

Okunye okuyingqinamba lapha ezokuphepha ngohlu lwezinto ezifakwe ”online” njengoba kufakwe nolwazi lokuthi iziphi izikhungo kanye nezindawo okugcinwe kuzo izinto. Amasela angasebenzisa lolulwazi olulotshwe kulezi zinto ukuthi ayozithatha ngesandla sobunxele. UKhuvethe ”Covid-19” idonsele ezokusebenza ngobuchwepheshe amehlo put digital ways of interacting in the spotlight kanye nabasebenza ezikhungweni zokugcina umlando namagugu ”museologists” eNingizimu Afrika, ingakho sekunike nabanye babo ithuba lokwenza ngendlela ehlukile yokuxhumana nabantu abaqhelile , abanentshisekelo interacting at a distance  ngomlando kanye namagugu. Noma le mizamo eyenziwe ibonakala kepha imiphumela yayo izobonakala uma kuhamba isikhathi.

Leave a Reply