Skip to main content

Umpheme Wamabhasi Ongajwayelekile

By 27th October 2020January 15th, 2021News

Phezu komgwaqo i-“Florida Road” kunendawo kunompheme wokugibela amabhasi owakhiwe, baningi abangiyishayi ndiva indaba yawo kodwa ke ngeke ubagxeke ngoba abawazi umlando wawo, bathi noma bedlula ngakuwo bangacabangi lutho olutheni ngayo lendawo. Kodwa uma uyibuka ngokuqapha le ndawo uyabona ukuthi cha ihlukile indlela eyakhiwe ngayo uma kuqhathaniswa neminye imipheme okuma kuyo izithuthi. Lo mpheme uthe ukuthi xaxa ngokwesiqu, bese kuthi phezulu ufulelwe ngendlela yesakhiwo sendlu okungajwayelekile ngoba phela iimpheme eminingi ayinazo izakhiwo ezinjalo.

A view of West Street, 1898, showing the good cross section of the transport available at the time, including single and double-decker horse-drawn trams
Umgwaqo u-West Street, ngonyaka we-1898, utshengisa uhlobo lwezinto zokumba ezazikhona ngaleso sikhathu, siphinde sitshengise nama-tram anesitezi kanye nanganaso.

Kodwa-ke kunesizathu esenza ungafani nalena emanye – ingoba kahlekahle akusiwona umpheme wamabhasi lona. Noma namhlanje usetshenziswa njengawo kepha ekuqaleni wawakhelwe ukuthutha abantu ababehamba ngama-“tram” ayedonswa amahhashi eThekwini, le sakhiwo saqala ukusebenza ngomhla wa-25 enyangeni kaNdasa ngowe-1880. Kuthe ngomhla wa-25 kuMfumfu ngowe-1903 kwabe sekuba ukugcina kokuhamba kwama-Tram adonswa amahhashi, emva kwalokho le sakhiwo sibe sesisetshenziswa ukumisa ama-tram ayehamba ngogesi, wona-ke aqala ukusebenza ngomhla woku-1 kuNhlaba ngonyaka we-1902. Ngonyaka we-1935 kube sekuqala ukusebenza amabhasi anezitezi ezimbili ehamba eduze komzila kagesi we-tram, kwaze kuba kuphela ukusebenza ama-tram ngonyaka we-1949. NgoNhlangulana kowe-1925, kuthulwe amabhasi asebenzisa u-“petrol” kanye no-“diesel”, okuthe ngoNcwaba kowe-1938 kwabe sekuqala ukusebenza kwamabhasi ayisitezi asebenzisa u-diesel. Noma lo mpheme unomlando omude, manje ususetshenziswa abantu abasuke nje bezozigibelela amabhasi, kanye nalabo abasuke belindele amatekisi bebe bekhosele ngaphansi kwawo.

The recently restored tram shelter
Isithombe esisha se-tram emva kokuba isivuselelwe

Akukho sihlahla saguga namagxolo aso ingakho kungamangezi ukuthi emva kweminyaka eyi-139 lo mpheme usuthe ukuguga impela. Ingakho-ke emyakeni emibili edlule umasipala ukufake ezinhlelweni zawo ukulungisa lo mpheme onomlando obaluleke kangaka waseThekwini. Ngesandla esilulwe i-Durban Local History Museums [DLHM], kuqaliwe ukulungiswa kophahla oluphezulu lalo mpheme, kanti-ke abe Florida Road Urban Improvement Precinct bona bafake isandla ngokuvuselela izihlalo kanye nokupenda isiphanga sawo lo mphene. Lo mpheme ungomunye wemithathu okuyiyona yodwa esele eThekwini, ingakho lo msebenzi ububalulekile kwidolobha, ingakho abase-DLHM bezigqaja ngokuba ingxenye yokuvuselelwa kwalo mpheme.

Izithombe ngabakwa bereamail.co.za and www.fad.co.za


Leave a Reply