Skip to main content

Zidelise nge-DLHM uhleli entendeni yokunethezeka ekhaya kwakho!

Kuyaqondakala ukuthi baningi abantu abasebenzela ekhaya, baphinde bakhethe ukuchitha izimpelasonto zabo ekhaya ukunokuba uvanzi ngaphandle, sikubone kuyisikhathi esihle kakhulu lesi ukuthi sike sibheke ukuthi ngabe i-Durban Local History Museums (DLHM) isiphatheleni!

Kwazi ngisho ingane ekhasayo ukuthi abukho ubumnandi obuhlula ukuzibonela bukhoma ubuciko beziGcinimagugu, sithi asikube ngembaba-ke ukuthi ikhasi i-DLHM lunensakavukela yemininingwane etholakala kalula, futhi ngokukhulu ukuphepha lokhu ngoba phela usuke uzihlalele ekhaya kwakho.

Okokuqala nje, kunezindaba eziphuma isonto nesonto kuleli khasi (njengakho nje lokhu okufunda manje lana). Le zindaba zifaka zonke izihloko ezihlabahlosile, kanye nakho ukuthi nqampunqampu ngohlu lwezinto ezitholakala eziGcinimagugwini. Ungakwazi ukuzibandakanya nezindaba ezaphuma ngesonto ngokuthi ube ingxenye yale zindaba ngokuthi nje ugcwalise imininingwane yakho ngokubhalisela incwadimbiko yethu ngakwesokudla noma ngezansi, uma kuwukuthi ufunda kumakhalekhukhwini wakho.

i-DLHM iphinde ishicelele ibhuku leminyaka emibili, eliqukethe noMlando. Uma uvakashela okushicileleliwe kanye namabhuku (Papers & Publications) uzothola wonke amabhuku aseke ashicilelwa phambilini ngobonina bawo atholakala khona kuleli khasi. Uzophinde futhi usine uzibethele ngezindaba ezibhalwe iwona amalungu aleli khasi le-DLHM, lokhu okuzokwenza usine uzibethele ngokutholakala kulo leli khasi!

Kanti-ke futhi uma unentshiseko ngezinto ezenzeka ngakini, leli khasi linomlando omuhle kabi othinta izigozi nezindawo esingakuzo umlando wesifunda, lokhu kuhlanganisa nemininingwane eminingi ngalolu hlobo emayelana nokwakhiwa kwezibuko lasolwandle lwaseThekwini (Durban Port) okwakhiwa kwalo iTheku uqobo kanye nemilando ngamalokishi akhelene neTheku ngisho kwalona idolobha uqobo.

Kanti futhi ungakwazi ukutetemuka kwiziGcinimagugu ezihlukahlekene eziyinsika yekhasi le-DLHM. Amanqampunqampu athula esithulo ngeziGcinimagugu ezihlukahlukene ezingenakuguqulwa ziyathokalakala ngaphansi kwala okubhale khona ukuthi ‘Exhibitions‘, nemininingwane yazo uma ucofa ku ‘Museums’ khona ekhasini lana ekhaya – le mininingwane elana ihlanganisa nezinkomba zala okukhona khona le ziGcinimagugu uma ungumuntu ozizwa ukuthi avakashele uma isimo sesibuyele esimweni saso.

Leave a Reply